AKTUALNOŒCI
W dniu 30 czerwca 2009 roku konsorcjum, którego liderem jest Instytut £¹cznoœci – Pañstwowy Instytut Badawczy, a partnerem EFICOM S.A., podpisa³o umowê z £ódzk¹ Agencj¹ Rozwoju Regionalnego na wykonanie inwentaryzacji zasobów, popytu oraz konkurencyjnoœci w zakresie œwiadczenia us³ug dostêpu szerokopasmowego na terenie województwa ³ódzkiego w ramach prac przygotowawczych projektu £ódzka Regionalna Sieæ Teleinformatyczna.© Copyright 2009 - INSTYTUT £¥CZNŒCI - Pañstwowy Instytut Badawczy
Wymagania: | 1024x768 | Opera 6.0 | IE 7.0 | FX 2.0|